Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Паралелката е сравнително нова в нашето училище. Учениците ще изучават дисциплини като Основи на правовата държава, Криминалистика и криминология, Психология на престъпното поведение, Етика и право на информационото общество