Профил "Предприемачески"

Профил "Предприемачески"

Профил "Предприемачески"

Обучението по предприемачество в училище цели активно развитие на инициативност, организираност, креативност, въображение, оптимизъм, увереност и др. Основен дидактически акцент се поставя на формирането на предприемачески дух, поемане на отговорност и риск, мотивация за постигане на целите.
Учебните програми, заложени в учебния план предлагат последователни дейности за развитие на инициативността и предприемчивостта, на умения ученикът да превръща идеите в действия. Учителят стимулира творчество и новаторство при решаване на практически задачи, както и способността да се планират и управляват проекти.