Прием в СУ "Екзарх Антим I"

Прием в СУ "Екзарх Антим I"

Прием в СУ "Екзарх Антим I"

 

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние като за целта в РУО-Стара Загора е сформирана комисия по прием на документи

·         Комисията ще работи от 03.05.2018 г. до 21.05.2018 г. в РУО-Стара Загора, ул.„Барейро“ № 9, с работно време от 9.30 часа до 13.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа.

o    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление с подредени желания;

2.  Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;

3. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците по чл. 95, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.;

4. Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците по чл. 95, ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.;

5. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за закрила на детето;

 В изпълнение на Раздел XXXII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.