ПРИЕМ

ПРИЕМ

ПРИЕМ

ПРИЕМ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Прием в I клас

Прием след VII клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група/клас - оригинал
  2. Документ за адресна регистрация на родителите – за сверяване
  3. Удостоверение за раждане на детето – за сверяване
  4. Лична здравно-профилактична карта
  5. Декларация от родител, че детето не е посещавало подготвителна група/клас /ако е приложимо/
  6. Копие на експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% /ако е приложимо/
  7. Документ от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП /ако е приложимо/
  8. Копие от акт за смърт на родител/-ите /ако е приложимо/
  9. Нотариално заверено пълномощно на настойник /ако е приложимо/

Записването на деца в първи клас в СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък, класирани на първи етап ще се осъществява от 12.06.2020 г. до 17.06.2020 г., при следния график:

12.06.2020 г. от 9.00 до 17.30 ч.

15.06.2020 г. от 14.00 до 17.30 ч.

16.06.2020 г. от 8.30 до 17.30 ч.

17.06.2020 г. от 14.00 до 17.00 ч.

 

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием

Система от правила за прием в подготвителни групи и в I клас 

График на дейностите за електронен прием в подготвителна група и първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 200/2021 година

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

Информация за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства      http://ruobg.com/news/read/id/572

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА