ПРИЕМ

ПРИЕМ

ПРИЕМ

Система от правила за прием в подготвителни групи и в I клас  

График на дейностите за електронен прием в подготвителна група и първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2020/2021 година

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием

За прием в VIII клас
Информация за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства      http://ruobg.com/news/read/id/572

 

Снимка на Natasha Dzhurkova.