Учебни материали за обучение за работа с Adobe Photoshop PDF Печат
Автор Administrator   
19 October 2008
 1.1 Отваряне на празна страница. File, New е първият елемент от първото меню на Photoshop. Когато го изберете ще последва отваряне на диалогова рамка New. Възможно е да въведете наименование за новия файл в горната част на рамката.

Размери на изображението В диалоговата рамка Image Size можете да зададете размери на своята графика – широчина и височина, като използвате различни мерни единици: пиксели,инчове, сантиметри, пунктове, цицери или колони. Изборът на мерната единица се осъществява от изскачащото меню , което се отваряне след натискане на малката черна стрелка, разположена непосредствено до наименованието на мерната единица.
Разделителна способност Разделителната способност се дефинира с броя на точките в един инч (ако печатате) или с броя на пиксели в инч (ако изображението е предназначено за работа върху екрана). Това е много важна характеристика, защото от нея зависи качеството на изображението. По-високата разделителна способност осигурява по-добро качество. Повечето печатни изображения са получени при разделителна способност 300 dpi (dots per inchточки на инч). След като натиснете бутона OK от диалоговата рамка New, се появява нов прозорец. Това е активния прозорец и платното за рисуване представлява голям бял правоъгълник в него.
1.2 Работа с менюта
Менютата, разположени в горната част на екрана, съдържат команди. В случай, че вдясно от наименованието на командата са поставени стрелка или многоточие: при стрелка – съществуват подкоманди; при многоточие – след избор на командата пред вас ще се отвори диалогова рамка.

 


Менюта File (файл) и  Edit (редактиране)

Менюто File обезпечава работата ви с файлове: отваряне (Open), затваряне (Close), съхраняване (Save), експортиране (Export), отпечатване (Print), а освен това и изход от програмата (Exit).

 

 

 

 

 

Менюто Edit включва всички необходими за редактиране

 команди, които вероятно са ви познати от други приложни

 програми: Cut (отрязване), Copy (копиране),

Paste (поставяне на копираното), Clear (изчистване) и

най-важната – Undo (връщане в предишната позиция –

преди последното действие).

 

 

 

 

 

Менюто Image (Изображение) съдържа няколко подменюта. Първото от тях се нарича Mode (Режим). Оттук можете да изберете цветовия режим, с който желаете

да работите. В повечето случаи ще

използвате  RGB, защото това е режимът,

който използва мониторът на компютъра ви.

 

Менюто Image съдържа и инструментите, необходими за регулиране на цветовете, както и осветеността и яркостта на изображението, с което работите.

 

Ако желаете да направите графиката по-голяма или по-малка ще трябва да използвате менюта Image, Image Size, а ако искате да я завъртите – Image, Rotate Canvas.

 

 

 

 

Менюто Layer (слой)

Една от най-забележителните способности на програмата Photoshop е възможността да работи в различни слоеве. Това позволява да комбинирате изображения, да създавате колажи, както и да извършвате корекции, без да се страхувате, че ще повредите оригинала. Всеки слой е отделен и съвсем независим от останалите. Възможно е да рисувате върху даден слой, да променяте прозрачността му, както и да вършите върху него всичко, каквото пожелаете и то без опасност да разрушите създаденият фон или нарисуваното в останалите слоеве.

Чрез това меню можете да добавяте нови слоеве, да триете, да копирате вече съществуващи, да добавяте различни ефекти.

 

 

 

 

 

 

 

Менюто Select (Селектиране) се използва съвместно с инструментите за селектиране и позволява да променяте селектираните области. Възможно е да увеличавате или намалявате размерите на избраната област с толкова пиксели, с колкото желаете или да обработите контура й така, че тя плавно да се слее с фона, към който сте я вмъкнали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менюто Filter (Филтър)

Филтрите са средствата във Photoshop, които го правят развлекателен. В менюто Filter може да намерите дузина различни видове филтри: някои от тях размазват контурите в графиката, други ги изострят, трети могат да деформират по зададен начин изображението, четвърти я превръщат в имитация на рисунка с пастели или на скулптура, осветена с неонова светлина. Посредством филтрите може да се постигнат голям брой ефекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менюто View (изглед)

Подобно на инструмента Zoom, в менюто View са включени команди, които позволяват да променяте мащаба на графиката. В него разполагаме с команди Ruler (контролна скала), Grid (координатна мрежа) и Guides (водачи). С тяхна помощ е възможно да определяте разстояния и прецизно да позиционирате различни обекти върху платното за рисуване.

 

 

 

 

 

 

Менюто Windows (Прозорци)

Повечето от командите във Photoshop могат да бъдат активирани по няколко различни начина. Прозорците, разположени в дясната страна на екрана ви предлагат информация относно изображението, с което работите; там се съдържат опции за множество от инструментите  от кутията; може да изберете размер и форма на четките, цвят или да получите достъп до Layers, Paths и Channels.

 

 

 

 

 

1.3.  Работни менюта

 

Работните менюта са разположени от дясната страна на работния ви плот в програмата. Те са следните: Navigator (Навигатор), Info (Информация), Histogram, Color (цветове), Swatches, Styles (стилове), History (история), Actions (действия), Layers (слоеве), Channels (канали) и Paths (пътеки).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палитра Navigator (навигатор) се намира в дясната страна на работния плот в програмата Adobe Photoshop.  То показва, паралелно с работата,  промените, които правите с даденото изображение.

 

 

Палитра  Paths (пътища)

Пътищата улесняват работата. Те могат да бъдат използвани като селекции, които могат да се използват многократно и винаги, когато пожелаете; като метод за оцветяване или очертаване на част от изображението; като метод за конвертиране на творбата или части от нея в изображения или създаване на траектории за изрязване.

  Палитра Info (информация)

 

 

 

 

 

 

 

 

Палитра Color (цвят)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палитра  Swatches (мостри на цветове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палитра Brushes (четки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палитра  History

 

 

Палитра Actions (действия)

 

 

 

 

Палитра Layers (слоеве)

 

 

 

Палитра Channels (канали)

 

 

 

 

 

Урок 2: Ползване на файловия браузър

 

Има два начина за отваряне на файлове – чрез файлов браузър и чрез автоматизираните функции.

 

2.1. Търсене с файловия браузър

 

 

Първия начин за отваряне на вече съществуващи файлове е търсенето във файловия браузър. Тази диалогова рамка се отваря когато от главното меню File изберете подменюто Browse. В отворения вече диалогов прозорец отново има меню File, което съдържа основните команди, които се използват и в други програми. Менюто Edit позволява редактирането на файловете. В прозорчето под главните менюта е показано къде точно търсите. В рамката Look in най-горе също можете да изберете място за търсене, като натиснете малката стрелка. Появява се падащо меню и там са показани всички места с файлове. В рамката Show избирате дали да ви показва файловете с флагчета или тези без флагчета. Като флагчета можете да поставите на всеки желан от вас файл от третата икона от ляво надясно и от дясно на ляво. Бинокъла до флагчето (икона) ви дава възможност да изберете място, където да търсите, по  вид, размер, с началото, края или средата на файловото име.

 

 

2.2. Автоматизирани функции за извеждане на изображения

 

 

 

 

Вторият начин за отваряне на вече съществуващи файлове е търсенето чрез автоматизираните функции. Изберете Open от главното меню File. Отваря се диалоговата рамка, която виждате на картинката. От лявата страна можете да изберете мястото във вашия компютър, където да потърсите желания от вас файл. В рамката Look in най-горе също можете да изберете място за търсене, като натиснете малката стрелка. Появява се падащо меню и там са показани всички места с файлове. Непосредствено до стрелката от дясно има друга стрелка, която ви позволява да се върнете на предишното, място, където сте търсили, а жълтата папка със зелена стрелка ви позволява да минете едно ниво нагоре. Жълтата папка с червена звездичка създава нова папка на избраното от вас място. Следващата икона позволява да подреждате иконите или папките, според вашето желание. Миниатюри (Thumbnails), плочки (Tiles), икони (Icons), списък (List) или икони с детайли (Details) са възможните варианти. В полето File Name Можете да въведете името на файла, който търсите. В полето files of type можете да зададете точния формат на търсения файл. Можете да отворите тази рамка и по съкратен начин – като натиснете Ctrl+O на клавиатурата.

 

 

Урок 3: Основни фотокорекции

 

3.1. Размер на изображението

 

За промяна на размерите на изображението има две възможности: да зададете нови размери на изображението или да промените тези на платното за рисуване. Новото оразмеряване прави графиката по-голяма или по-малка.

 

Изображение

 

За да промените размерите на дадено изображение трябва да изберете от главното меню Image, а от падащото Image Size. Появява се диалогова рамка като тази на картината, която показва актуалните размери на изображението в пиксели или в проценти. Във втория раздел може да определите размерите, които желаете изображението да получи при отпечатване. Възможните мерни единици са пиксели, инчове, сантиметри , пунктове, колони и проценти. Най-лесния начин за увеличаване или намаляване размерите на изображението е като поставите отметка в полето срещу надписа Constrain Proportions (запазване на съотношенията), разположен в долната част на диалоговата рамка, да въведете нова стойност в едно от полетата и да натиснете OK.  Останалите числови стойности ще се променят автоматично и ще осигурят правилно процентно изменение на размерите – независимо дали става въпрос за увеличаване или намаляване.

 

Платно за рисуване

 

Увеличаване размерите на платното за рисуване осигурява допълнителна работна площ около изображението. При използването му обаче е възможно част от графиката да се загуби и след това да не може да се възстанови.

За да промените размерите на платното за рисуване е нужно да изберете Image от главните менюта и Canvas Size от падащото меню. След това да посочите желаните Height (височина) и Width (широчина). 

Посредством появилото се меню можете да изберете предпочитаната мерна единица, като подходът е аналогичен на описания за диалоговата рамка Image Size.

Използвайте Anchor, за да определите разположението на съществуващото изображение върху платното за рисуване с променени размери. Ако желаете да е в централната част, натиснете върху средния квадрат или изберете друго местоположение на изображението.

 

3.2. Съхраняване на изображения за печат

 

 

 

 

Моделът RGB

 

Моделът RGB се използва при компютърните и телевизионните екрани за изобразяване на цветове. При определяне на всяка от трите компонента (Червено, Зелено, Синьо) се присвоява числова стойност между 0 и 225. Така например, чистият зелен цвят се описва с нулеви стойности за червено и синьо, а третата компонента – зелено е 225. Чист бял цвят – трите компонента са със стойности 225 и обратното за черен – всички са с нулеви стойности.

 

Моделът CMYK

 

Този модел се използва при отпечатване на изображенията и при него всеки цвят представлява смес в определено процентно съотношение на четирите основни: Cyan, Magenta, Yellow, Black (циан, магента, жълто, черно). Това са цветовете на мастилата, използвани в печатния процес.

 

 

Променянето на модела се извършва като изберете от главното меню Image, а от падащото – Mode, където избирате трицветен (RGB) или четирицветен (CMYK) модел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Завъртане на селекция

 

 

В случай, че трябва да завъртите цялото изображение, използвайте Image, Rotate Canvas, както е показано. Изберете ротация на 90 градуса, ако е нужно да изправите изображението или на 180 градуса в случай, че е право и желаете да го обърнете с главата надолу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да завъртите платното за рисуване на произволен ъгъл е нужно да изберете Image, Rotate Canvas, Arbitrary. Появява се диалогова рамка. Въведете стойността на ъгъла на ротация в градуси. Използвайте радиобутоните, за да посочите желаното направление на ротация: CW (clockwiseпо посока на часовниковата стрелка) и CCW (countersclockwiseпосока, обратна на часовниковата стрелка). Накрая натиснете OK, за да осъществите завъртането.

 

 

 

Урок 4: Работа със селекции

 

4.1. За селектирането и инструментите за селектиране

 

Селекциите са части от графиката, които предварително са били селектирани. Съществуват много начини за селектиране на част от графиката. Възможно да използвате някои от инструментите за селектиране. Разполагате с различни инструменти, защото понякога ще се налага да извършвате специфични селекции. Такива са Marquee, Lasso и Magic Wand.

 

4.2. Magic Wand

 

Ще на мерите инструмента Magic Wand в кутията с инструменти, разположена в ляво на вашия работен плот. Той се използва за селектиране. Изборът с този инструмент се осъществява  на база цветовите стойности. Така получавате възможност да отрязвате и да отстранявате от фона обекти, разположени на преден план. Възможно е да селектирате едновременно няколко области, ако приложите техниката с натискане и задържане на клавиша Shift.

Този инструмент селектира съседни пиксели като селекцията се базира на подобието на цвета им. Най-добре се работи с този инструмент, ако селектирате почти едноцветна област.

 

4.3. Елиптични и кръгови селекции

 

В горния ляв ъгъл на кутията с инструменти ще намерите тези от групата Marquee. За да изберете Rectangular Marquee (инструмент за селектиране на области с правоъгълен контур),  е достатъчно да щракнете върху него или да натиснете клавиша М от клавиатурата. Ако желаете да работите с Oval Marquee (инструмент за селектиране с овален контур, познат още като Elliptical Marquee), нужно е да щракнете върху Rectangular Marquee  от кутията с инструменти и да задържите бутона на мишката в натиснато състояние. Почти веднага ще се отвори допълнително меню, откъдето можете да изберете Oval Marquee.  След преместване на курсора върху платното за рисуване курсорът получава формата на координатен кръст. Щракнете и задръжте бутона на мишката, когато курсорът е в границите на платното за рисуване.по този начин работят всички инструменти от подменюто на инструмента Rectangular Marquee.

 

 

4.4. Lasso

 

Инструментът Lasso също се намира в кутията с инструменти. Той също се използва за селектиране на обекти в изображението, но работата с него е по-прецизна. Ако искате например да селектирате едно единствено цвете от цял букет, трябва да използвате именно този инструмент.

Изберете инструмента от кутията или натиснете L от клавиатурата. Щракнете и изтеглете инструмента така, че да очертае контура на областта, която желаете да селектирате. Ще забележите, че се е появила мигаща линия. Не отпускайте бутона на мишката. Освободете го, като завършите очертаването на контура. Двете крайни точки на описаният от вас контур ще бъдат автоматично съединени и с това ще завърши селектирането на областта.

 

4.5. Magnetic Lasso

 

Инструментът Magnetic  Lasso се намира в допълнителното меню към инструмента Lasso. Той също се използва за селектиране на обекти в изображението. Ако изтеглите с него контур върху произволна линия, ще се осъществи автоматично притегляне на селекцията към него. Инструментът разпознава контура посредством различията в контраста и поради това е удобен за употреба при обекти с неправилна форма, които контрастират с фона.

 

4.6. Изрязване на изображения

 

Инструментът Crop се намира в кутията с инструменти или може да се зададе команда от Image, Crop. Той  се използва при  отстраняване на нежеланата част от изображението.

Ако действате с инструмента: изберете го от кутията, изтеглете с него върху графиката, като задържите бутона на мишката натиснат.

А ако искате да го извадите от главното меню: изберете някой от селектиращите инструменти Marquee. Направете селекция на обекта, който желаете да изчезне и след това изберете Crop от главното меню Image.

 

 

 

 

Урок 5:Основи на слоевете

 

5.1. Въвеждане на текст

 

Ако натиснете инструмента Type и преместите курсора някъде по работното поле, той приема I-образна форма, която подсказва за въвеждане на текст. Заедно с въвеждане на текста автоматично се появява меню с основните му характеристики. От него можете да изберете цвета, размера и формата на текста.

 

 

Първата икона под формата на Т показва, че сте избрали инструмент за въвеждане на текст. От дясната й страна е разположена икона с по-малко Т и две стрелки. Тя дава възможност да въведете текста хоризонтално или вертикално на работното платно. След нея следва шрифта на текста, който можете да променяте като натиснете малката черна стрелка. Появява се ново падащо меню, което съдържа всички видове шрифтове. Текстът може да бъде удебелен от следващото падащо меню Regular. Следват големина на текста, вид и подравняването му в зависимост от работния плот. Цвета на текста се променя от цветното квадратче, което също се намира в подменюто с характеристики на текста. Написаното може да приема различни форми. Натискайки  се появява нова диалогова рамка. От нея можете да зададете желаната от вас форма.

 

След натискането на иконата    се появява нов диалогов прозорец, съдържащ всички по-горе описани текстови характеристики (шрифт, големина, цвят и др.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Съхраняване на файлове

 

Файловете се съхраняват като от главното меню File изберете Save. Появява се прозорец, в който трябва да зададете желаното място за съхраняване на файла и форматът му. Форматът JPEG е удобен за фотографии и други подобни изображения с множество нюанси, като основна причина за това е  възможността му да поддържа 16 милиона цвята.

За да съхраните файл във формат JPEG, нужно е да работите в режим RGB. Когато запазвате файл и избирате формат JPEG се появява следния диалогов прозорец:

 

В този прозорец се съдържат опциите за формата.

 • Baseline (Standard) (основен - стандартен): Това е стандартната опция, която се използва.
 • Baseline (Optimized) (основен - оптимизиран): Чрез тази опция се извършва оптимизиране на цветовете във файла. Полученият с Optimized файл е по-малък, отколкото този с Standard.
 • Progressive (прогресивен): Това е опция за работа в Web.

 

 

 

5.3. Използване на палитрата Layers (слоеве)

Палитрата Layers е мястото, откъдето управлявате поведението на слоевете -  създаване, добавяне, отстраняване, скриване и визуализиране. Изображението, върху което работите се представлява в умален вид посредством миниатюри. Те са разположени в лявата страна на палитрата и всяка от тях представя съдържанието на отделен слой.

 

Добавяне и отстраняване на слоеве

addlayer.gif (1225 bytes)

За да добавите слой, натиснете малката икона, която прилича на лист хартия в дъното на палитрата на слоевете. За да изтриете слой, натиснете кофата за боклук на същото място.

 

Създаване на текстов слой

render.gif (3735 bytes)

 

Когато въвеждате някакъв текст с инструмента за текст, автоматично се създава нов слой. Този текстов слой не може да бъде обработван с никакви филтри освен със слоевите ефекти.

 

 

Местене на няколко слоя едновременно

linkedlayer.gif (1999 bytes)

Понякога ви се налага да преместите content в 2 или повече слоя, но не искате да променяте съдържанието на останалите слоеве. Натиснете малката палитра от дясно на иконата под форма на око и по този начин ще свържете всички слоеве, които искате да преместите.

 

 

 

Смаляване на палитри

Лесно можете да смалите работните си палитри като ги слагате една над друга. По този начин вие няма да имате толкова много палитри и ще имате повече място за работа.
customize.gif (24758 bytes)
s

 

 

Ефекти на слоевете

effectsmenu.gif (6267 bytes)

 

Когато искате да добавите ефект в даден слой , просто натиснете с левия бутон слоя в палитрата със слоеве и изберете ефекта от менюто , което се появява.

Ако искате да копирате някой ефект от един слой на друг изберете copy effect,  натиснете с десния бутон мишката на слоя, на който искате да добавите ефектите и изберете paste effect.

Ако искате да отстраните всички ефекти в даден слой изберете clear effects.

Ако искате ефектите, но не искате да ги виждате в момента, изберете hide effects.

 

 

Урок 6: Работа с инструментите

 

 

Инстру

мент

Име

Описание

 
 

Add Anchor tool

Добавя точки към пътища на линии, нарисувани с химикалката.

 

Airbrush tool

Добавя леки тонове от цветове като може да рисува спрейят.

 

Art History tool

Този инструмент ви позволява да рисувате със стилизирани  линии, използвайки съществуващите данни от специфични минали състояния или  моменти

 

Background Eraser tool

Позволява ви да изтриете фона като запазвате краищата на обекта във фона

 

Blur tool

С този инструмент можете да замъглите части от изображението.

 

Burn tool

Увеличава яркостта на тъмните области при печат.

 

Clone Stamp

Задръжте  alt и изберете повърхността, която искате да копирате, след това я отпечатайте на мястото, което искате да покриете.  Копията избирате с  ALT.

 

Color Sampler

Хваща средно 5x5 пикселов цвят

 

Column Marquee

Прави селекция под формата на колонка, за да определи границата като широчина от 1 пиксел.

 

Convert Point

Превръща пътища в прави или заоблени ъгли

 

Crop tool

Отрязва картинката и премахва нежеланото пространство от фона.

 

Custom Shape

Изберете форма от менюто, за да я нарисувате.

 

Delete Anchor 

Отстранява точки към пътища от линии, нарисувани с химикалката.

 

Freeform Pen

Нарисувайте произволна форма и дръпнете точката й както вие искате.  Кликнете с десен бутон, изберете "Stroke", за да я направите видима.

 

Gradient

Добавя преливане на цветовете в селекцията, слоя или фона.

 

History Brush

Рисува чрез пресъздаване на определен път на данните.

 

Lasso

Направете произволна селекция  като използвате този инструмент.

 

Line

Нарисувайте линия

 

Direction Select

Дърпайте точките  към пътища в посоката, която желаете.

 

Dodge Tool

Изсветлява по-светлите области при печат.

 

Drag

Това ще мести работната плоскост за по-лесна навигация и по-добър образ.

 

Ellipse Shape

Създава елипсовидни форми

 

Ellipse Marquee

Направете селекция под формата на елипса.

 

Eraser

Трие части от изображение или слой.

 

Eyedropper

Какъв е точно цветът на кръгчето, което току що направихте?  Кликнете върху него с този инструмент и ще разберете.

 

Magic Eraser

Само в слой изтрива подобни цветове и ги превръща в прозрачен фон.

 

Magic Wand

Избира обкръжаващи подобни цветове.

 

Magnet Lasso

Инструмент за селектиране, който следва контурите на обекта в картината ви.  Базиран е на цветове и контрасти.

 

Measure

Полезно е за отпечатване. Показва ви колко е дълго/широко нещо.

 

Move

Мести вече избрани  обекти или слоеве  по работния плот.

 

Note

Добавя бележки към изображението.

 

Paint Brush

Рисува цветни черти.

 

Paint Bucket

Оцветява селекции, фонове или определени цветови групи с цвета от преден план.

 

Path Component Select

 

 

Pattern Stamp

Този инструмент ще запълва като печат по образец, който можете да избирате сами.

 

Pencil

Инструмент, който позволява да си рисувате, каквото си искате.

 

Pen

Нарисувайте линия и дръпнете точката към пътя както на вас ви харесва.  Кликване с десен бутон, изберете "Stroke - brush/pencil" за да я направите видима.

 

Polygon Shape

Създава многоъгълници, базирани на броя точки, които им давате.

 

Polygon Lasso

Инструмент за селекции, който работи с линии. Много полезен за тези, които не могат да чертаят прави линии на ръка.

 

Rectangle Shape

Създава правоъгълник.

 

Rectangle Marquee

Селектира дадена област под формата на правоъгълник

 

Rounded Rectangle Shape

Създава правоъгълник със заоблени върхове.

 

Row Marquee

Създава селекция под формата на редица, за да определи граница от 1 пиксел широчина

 

Text

Инструмент, който създава текст.

 

Sharpen

Изостря части от изображението.

 

Slice

Използвайте изрязването, за да промените само тази част, която сте избрали.

 

Slice Select

Това избира отрязаните области, направени с инструмента за изрязване.

 

Sponge

Този инструмент прецизно променя наситеността на областта.

 

Smudge

Размажете изображението като местите този инструмент наоколо.

 

Zoom

Уголемете изображението за да получите по-детайлен и близък образ.

 

Image Ready

Като натиснете този бутон PhotoShop автоматично прехвърля изображението ви в  ImageReady.

 

Screen Mode

Варианти как виждате изображението на своя монитор.

 

Standard/Quick Mask

Маските ви позволяват да изолирате и предпазвате определени области от изображение  когато  правите промени в цветовете, филтрите или каквито и да било подобни промени. Служи като  подобрен инструмент за селектиране.

 

Color Selector

Цвят на Преден план/фон.  2 пъти кликване на квадратчето, за да отвори палитрата с цветовете.  Изберете цвета и след това работете с него. 

 

 

 

Урок 7:Работа с филтри

 

Съществуват няколко вида филтри – за подобряване на изображението, за получаване на художествени ефекти и за изкривяване на изображението.

 

7.1. Филтри за подобряване на изображението

Sharpen Filters

 • Sharpen и Sharpen More: притежават една и съща функция, но в различна степен. Те изследват изображението и откриват областите в него със значителни цветови промени, например в контура на даден обект.  С този филтър можете да направите светлите места в обекта още по-светли и тъмните още по-тъмни.
 • Sharpen Edges: този филтър преглежда изображението и повишава контраста толкова, колкото трябва да бъде по контурите.
 • Unsharp Mask: този филтър се използва за омекотяване на контраста в оригиналната снимка или сканирано изображение. Работата на този филтър се състои в намирането на всеки два съседни пиксела с определена разлика в яркостта и нейната промяна със зададената от потребителя стойност. Така се получава възможност за действителен контрол върху фокуса на изображението.

 

Blur Filters

 • Blur и Blur More: Тези филтри се използват за омекотяване на изображението. Например за силно контрастен контур.
 • Gaussian Blur: Този филтър се използва за ретуширане, ако се използва върху област от изображение, която желаете да не е толкова силно подчертана. Диалоговата рамка на филтъра позволява да определите точното омекотяване , което желаете да се употреби в изображението. Стойността на параметъра Radius можете да промените в диапазона от 0.1 до 225. Възможно е да използвате този филтър когато искате да създадете ефект на падаща сянка. Щракваме с инструмента Magic Wand върху въпросния елемент за ретуширане, за да ги селектираме, а след това въвеждаме подходящите стойности на Radius докато изчезне всякаква следа от нежеланите обекти.
 • Radial Blur: Разполагаме с две възможности: Spin и Zoom. При режим Spin (въртене) получавате омекотяване, наподобява ефекта от завъртане на обекта около централната му точка. Резултатите от използването на Zoom (увеличение) теоретично се доближава до тези, получени след снимане на изображението през увеличено стъкло.

 

 

Посредством диалоговата рамка на Radial Blur е възможно да настроите ефекта на омекотяване (от 1 до 100 единици), както и качествен фактор (Draft, Good  и Best). С него се задава разстоянието на отместване на пикселите, благодарение на което се постига ефектът на омекотяване.

 

Настройката Quality определя начина на изчисляване на ефекта Blur.

 

·        Smart Blur: филтърът е подходящ за редактиране и поправки върху фотографски снимки. Той омекотява всичко върху изображението или селекцията, с изключение на контурите.

 

Омекотяването можете да регулирате посредством стойностите на параметрите Radius и Threshold. Значението на Quality се използва отново за определяне начина на изчисляване:

Филтърът може да се използва в три режима:

Normal: в прозореца Preview се представят ефектите от омекотяването.

Edge Only: в прозореца ще видите само контурите, обработвани от филтъра.

Edge Overlay: контурите се показват върху изображението като черни линии.

 

 

 

 

 

 

·        Motion Blur: имитира движение на статичен обект, като нанесе насочено омекотяване на определено разстояние.

 

Посредством диалоговата рамка на Motion Blur е възможно да зададете посока и разстояние на размазването в зависимост от конкретното си желание да придадете посока и скорост на движение на обекта. Разстоянието (Distance) е показател на преместването – чрез него представяте колко се е „изместил” движещия се обект, докато е продължавала „експонацията”. Другия параметър Angle (ъгъл) задава посоката на размазване.  За да го определите, нужно е да изтеглите едноименната икона в желаното направление или да въведете точна стойност в полето.

 

 

7.2.  Филтри за получаване на художествени ефекти (Artistic Filters)

 

 

·        Colored Pencil (цветни моливи): добавя към изображението ефект от кръстосани щрихи.

·        Cutout (изрязани графики): изчиства графиката дотолкова, че да заприлича на колаж от цветни хартии или сякаш е нарисувана върху коприна.

·        Dry Brush (суха четка): имитира потапяна на четка в силно концентрирана боя и след това правене на малки петна върху листа вместо обичайното плавно изтегляне.

·        Film Grain (зърнест филм): Този филтър се използва, за да се избегнат ефектите на зърнестия строеж. При този вид строеж, когато се увеличава изображението, той се проявява като множество петна върху изображението.

·        Fresco (фреска): резултатите от този филтър наподобяват класическите фрески.

·        Neon Glow (неоново излъчване): този филтър намалява цветовете на снимката до едноцветен негатив и добавя бели осветени области около контурите на обектите.

·        Paint Daubs (цветни петна): добавя към изображението текстура с квадратни или вълнообразни щрихи.

·        Palette Knife (шпакла) и Plastic Wrap (пластмасова обвивка): този филтър редуцира графиката до цветни блокове, като групира подобните пиксели и ги осреднява. Plastic Wrap  поставя сив филм над цялата графика, а след това добавя бели „осветени” полета около по-едрите обекти.

·        Poster Edges (плакатни контури): определя всички контури от изображението чрез сравняване контраста на съседни пиксели и след това го постеризира, като поставя тъмна линия по контурите.

·        Rouge Pastels (груб пастел): този филтър имитира изображение нарисувано с груб пастел.

·        Smudge Stick (пръчица за размазване): в светло оцветените области филтърът добавя неуловима текстура. Тъмните области и линии се размазват, като стават още по-тъмни с неясен контур.

·        Sponge (гъба): върху големите, равномерно оцветени области филтърът създава добра имитация на дири от едропореста гъба, като за по-дребните детайли трябва да се използва по-малка гъба.

·        Underpainting (нанасяне на основен слой): служи за посивяване, просветляване и омекотяване на изображението и най-често се използва като междинен от поредица филтри, а не като самостоятелен филтър.

·        Watercolor (акварел): този филтър трансформира изображението в акварелна рисунка;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brush Stroke Filters (щрих от четка)

 • Accented Edges (подчертани контури): този филтър увеличава контраста по контурите. В диалоговата рамка можете да въведете стойности за Edge Width (широчина на краищата, контурите), Edge Brightness (яркост на контурите) и Smoothness (гладкост).
 • Angled Strokes и Crosshatch (наклонени щрихи и кръстосани щрихи): тези филтри създават ефект на кръстосани щрихи.
 • Dark Strokes (тъмни щрихи): филтърът добавя тъмни щрихи към изображението. Задължително е в диалоговата рамка да зададете следните стойности: за Black Intensity – 0, а за White Intensity – 10. В противен случай филтърът оцветява цялото изображение в черно.
 • Ink Outlines (мастилен контур): филтърът поставя първо бяла линия, а после черна около всеки контур, който програмата е в състояние да разпознае. Чрез диалоговата рамка получавате възможност за регулиране на Stroke Length и Intensity. Ако се прилага към живопис или пейзаж, филтърът създава ефекта на старинна дърворезба или гравирана стомана. Ако се прилага към портрет – нежелани ефекти.
 • Spatter (напръскване): играе ролята на спрей, но е по-добре да се използва само върху селекция, а не върху цялото изображение.
 • Sprayed Strokes (дири на пулверизатор): този филтър играе ролята на предишния, но тук може да се настройва посоката на струята.
 • Sumi-e:  този филтър превръща почти всички области заедно с детайлите им в почти черни петна, независимо от ниските стойности на параметрите.

 

 

 

 

Sketch filters (щрихи)

 • Bas Relief (основен релеф): този филтър използва цветовете за рисуване и фон при създаване на изображение със слаб релеф от оригиналната снимка. Ефектът може да наподоби  медно фолио, кован метал или гравиран камък.
 • Chalk and Charcoal (креда и въглен): този филтър намалява цветовете от изображението само до три, нужно е да се избере светъл цвят за рисуване и тъмен за фон. Третият цвят е средно сиво, следователно трябва да се съобразят другите два така, че да си подхождат с този.
 • Charcoal (въглен): използва се само цвят за рисуване и цвят за фон.
 • Chrome (хром): този филтър обезцветява изображението.
 • Conte Crayon: има почти същото действие като Chalk and Charcoal, но разликата е, че добавя фонова текстура посредством интерфейс.
 • Graphic Pen, Halftone Pattern (графичен писец, полутонова шарка): при работата на тези два филтъра, цветовете се трансформират до два – избраните цвят за рисуване и за фон. След това при Graphic Pen изображението се представя посредством наклонени линии, а при Halftone Patternчрез припокриващи се точки.
 • Note Paper, Plaster (хартия за бележки, мазилка): при Note Paper се използват цветове за рисуване и фон, плюс черно за получаване на сенчести ефекти. Plaster работи по подобен начин, но при него се получава впечатление за мокра, незасъхнала, прясно нанесена мазилка.
 • Photocopy, Reticulation, Stamp, Torn Edges (фотокопие, мрежовидна шарка, клеймо, раздрани контури): всички те преобразуват изображението в двуцветното му копие.  При прилагане на Stamp  се наподобява отпечатъка на клеймо.  Photocopy съхранява повече от детайлите. Reticulation добавя точкова структура към ефекта на Stamp. Ефектът на Torn Edges  е подобен на този от Stamp, но е с по-груби и неравни контури.
 • Water Paper:  този филтър съхранява цветовете от оригиналното изображение, като добавя вертикални и хоризонтални кръстосани линии във фона и прилага омекотяване към субекта на графиката.

 

 

7.3.  Филтри за изкривяване на изображението

 

Distort Filters

 

 • Diffuse Glow (разсеяно излъчване): този филтър добавя умерено замъгляване на най-светлите области, като се използва цветът за фон. В резултат на това се получава усещането, че обектът излъчва разсеяна светлина.
 • Glass (стъкло) и Ocean Ripple (океанска вълна): действието им се изразява в изместване, което създава илюзията, че гледате изображението през стъкло или вода.

 

 

 • Displace Filter (изместване):

След посочване в тази диалогова рамка стойността на желаното изместване, ще получите запитване за филтър , който желаете да приложите.

 

 

 

 

 

 

 

·        Pinch, Spherize  и ZigZag: при използването на тези филтри се получава ефектът от „кривите огледала”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Shear: този филтър изкривява изображението в хоризонтална посока. Задайте настройки в диалоговата рамка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Twirl (усукване): този филтър усуква изображението посредством плъзгача в диалоговата рамка можете да контролирате степента на усукване.

 

 

 

Pixelate Filters

 

Всички тези филтри (Color Halftone, Crystallize, Facet, Fragment, Mezzotint, Mosaic, Pointillize)  представят изображението сякаш е съставено от малки кристалчета, но в различна степен и размер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stylize Filter

 

 • Find Edges, Glowing Edges и Trace Contour (определяне на контури, осветяване на контурите и трасиране на контура): филтърът Find Edges отстранява повечето от цветовете на обекта, като заменя с линии всеки контур, а цветът им зависи от нивото в дадената точка от оригиналния обект, като най-светлите точки се изобразяват в жълто, а най-тъмните в лилаво. Филтърът Glowing Edges очертава контурите на обектите  в светли цветове и ги поставя върху тъмен фон. Филтърът Trace Contours трансформира в контури. В диалоговия му прозорец може да се задават точно определени стойности на техните нива.

 

 

 • Wind (вятър): създава еднопосочно замъгляване на изображението така, че получавате илюзията за вятър.

 

 

 

 

 

 

 

 • Emboss (релеф): получава се релефно изображение. Този филтър трансформира графиката в средно сиво.

 

 

 

 

Коментара (3)Add Comment
...
написан от dido_ivanov , October 19, 2008
Много тотино уроче за начинаещи, който искат дасе занимават
Посочени са основните неща за праграмата. супер урок
...
написан от Николай , October 19, 2008
Тези картинки на менютата и диалоговите прозорци от вестник ли са изрязване, че са такива пожълтяли? Евала на темата. Много работа е паднало
...
написан от sabev , January 30, 2012
Поздравления и от мен. Тове е урок готов за да бъде побликуван в учебник!

Напиши коментар
smaller | bigger

busy
Последна промяна ( 19 October 2008 )
 
< Предишна   Следваща >