Създаване на диаграми, работа със списъци, печат, макроси PDF Печат
Автор Николай   
15 October 2008

 Създаване на нови диаграми. Excel
Маракира се областта(ите) от данни,които ще се изобразяват. Щраква се бутона Chart Wizard и се влачи до това място,където ще е горния десен ъгъл на диаграмата. Отваря диалог, водещ създаването ба диаграмата в 5 стъпки.
На следващата стъпка се преминава с Next
Стъпка 1-маркиране на областта или записване на адресте на областта(ите)
Стъпка 2-избира се вида на диаграмата
Стъпка 3-избор на вариант на избрания тип
Стъпка 4-избор на ориентация на диаграмата,дали се изобразяват по редове или колони,коя данна е по оста X,кои редове или колони ще се изпозват за надписи по осите и легендата
Стъпка 5-надписване на диаграмата. Кои и какви надписи в действителност ще се покажат. Всеки момент можете да се върнете стъпка назад с бутона Previous и да промените.Накрая се завършва с Finish
Редактиране на диаграма
Редактирането на диаграма става като тя се избере с двойно щракване върху нея. След това могат да се избират отделните й елементи, да се променя тяхната форма, да се редактира с помоща на контекстното меню или на вече промененото главно меню. Могат да се променят мащабите,осите и даже стойностите,ако диаграмата е от тип стълбове(бар)

Работа със списъци

При таблици,които представляват някакви списъци могат да се извършат следните операции. Сортиране по някоя колона-маркира се списъка и се избира Data/Sort,след което се задават колоните за сортиране.Изчисляването на групови стойности-с командата Data/Subtotals се задават изчисления , които да се извършат върху групи от стойности при изменение на данните  в някоя  колона. Функцията се задава.
Структуриране на нива-С командата маркираните данни се обединяват в група,а след това с Data/Group and Outline/Hide Details и Show Detail могат дасе скриват и показват данните от по-ниските нива

Печат

При създаването на таблица не се определя какво ще се печата. Ако не се зададе нищо Еxcel  се старае да отпечата командите и диалозите в File/Print и File/Page Setup са аналогични на тези от MS Word. Тук ще се дадат някои различия.
Установяване на област за печат

Избира се листа и се избира File/Page Setup/Sheet. Избира се полето Print Area и се маркира или написва областта за отпечатване. Тя получава стандартно име Print Area. Изтриването й е като изтриване на обикновено има.(Insert/Name/Define/Delete)
Задаване на размер на отпечатване

Съществува възможост отпечатвания текст да се нагоди автоматично към определен брой страници. Това става а командата File/Page Setup/Page

/Fit To и се задават броя на страниците по дължина и ширина. Тогава не се взимат предвид ръчните прекъсвания на страниците.
Задаване на размер на отпечатване на диаграма

С командата File/Page Setup/Chart/Printed Chart Size се задава дали диаграмата да се отпечата като запълни цялата старница(Full Page)като при това могат да се променят пропорциите,запулване без изменение на пропорциите(Scale To Fit Page),или да се зададат собствени казмери (Custom)
Задаване на прекъсване на страници

Маркира се реда или колоната от която трябва да започне овата страница и се изпълнява команада Insert/Page Break изтриването на токова прекъсване се прави каро се избира произволна клетка в дясно или под прекъсването и се изпънява командата Insert/Remove Page Break
Задаване на допълнителни параметри за отпечатване

С командата File/Page Setup/Sheet в частта Print може да се зададе отпечатване на разделителните линии между клетките(Grid Lines),забележките нъм клетките на отделна страница(Notes),да не се отпечатват графики и мрежа(Draft Quality) - чернова да се печата в черно и бяло(Black and White)да се отпечатат номерата на редовете и буквите на колоните(Row and Column Headings)
Допълнителни възможности: изчисления по зададен резултат и итерации

Изчисления по зададен резултат-команада Tools/Goal Seek

Търси стоиност на дадена клетка докато формулата която зависи от тази стаойност достигне зададен резултат. Отваря диалог със следните елементи:

         Set Cell - задава се клетката която съдържа формулата за която се търси решение адрес или име)

         To Value - задава се стойността която трябва да бъде достигната

         By Changing Cell - задава се клетката, чиято стойност трябва да се променя, за да се достигне  желания резултат. Тази клетка трябва да участва пряко или непряко във формулата.

         OK - Отваря диалог Goal Seek Status със следните елементи:

         Cancel - Спира изчисленията и запазва началната стойност

         Step - Стъпка с която трябва да се изменя стойността при изчисленията

         Pause - прекъса временно изчисленията.След натискането му се изменя  в бутон Continueза продължение

         OK - заменя стойността в клетката зададена в By Changing Cell с новата стойност
Итерации

Когато извършва нормални изчисления MS Excel не може да изчислява формули с циклична зависимост (когато формулата пряко или непряко зависи от собствената си клетка). Появява се съобщение и в ивицата на статуса се изписва адреса  на клетката с такава формула. Трябва или да се измени формулата или ако това е направено нарочно да се зададе  опцията Iteration в командата от менюто Tools/Options/Calculation.  

Тъй като итерацията може да бъде разходяща,тя се прекъсва или след 100 итерации или когато  всички стойности на модела се изменят с по-малко ое 0.001.Тези стойности по подразбиране могат да се промеят като се зададат нови в полетата Maximum Iteration и Maximum Changе на същия диалог.

Макроси

Макросите са послеователност от команди или подпрограми на Visual Basic, на които се присвоява име и могат да се изпълнят във всеки момент.Най-простия начин за създаване на макрос е следния:

    1)Изпълнява се командата Tools/Record Macro. Ако искаме адресите,записани в макроса да са относителни,трябва в подменюто да е отбелязано Use Relative References

    2)Изпънява се командата Record New Macro. Отваря се диалог.

    3)Задава се името на макроса в полето  Macro Name

    4)Задава се кратко описание в полето Description

    За избор на характеристики  на макроса се натиска бутона Options и се задава мястото,където да се запише,езика на който да се запише,да се присвои ли на комбинация от клавиши или да се постави в менюто.

    5)Натиска се OK. Появява се икона Stop Marco

    6)Изпълняват се действията,които искаме да запишем

    7)Натиска се бутона Stop Macro

Изпълнение на макроси

    ŸИзпълнява се командата Tools/Macro

    ŸИзбира се макроса

    ŸНатиска се бутона Run

Ако макроса е присвоен на клавишна комбинация  или на елемент от меню,той се изпълнява по съответия начин.

Коментара (3)Add Comment
...
написан от Станка , February 13, 2010
Може ли да публикувате нещо за макроси, но ако може да е по подробно
...
написан от Naidenova , March 20, 2010
Помогнете, има ли самоучител за създаване на макроси на по-достъпно ниво
Подробен, но лесно разбираем, за лаици
...
написан от Николай , March 20, 2010
Макроси - взимаш един дебел учебник за Visual Basic и започваш да учиш

Напиши коментар
smaller | bigger

busy
Последна промяна ( 13 December 2008 )
 
< Предишна   Следваща >