Функции в Excel и автоматично запълване PDF Печат
Автор Administrator   
13 October 2008

Публикувал съм някой от по-важните функциив Excel

Математически функции
ABS - абсолютна стойност
ATAN - аркус тангенс
COS - косинус
DEGREES - обръща от радиани в градуси
EXP - експонента
FACT - факториел
INT - най-близкото по-малко цяло число
LN - натурален логаритъм
LOG10 - десетичен логаритъм
MOD - остатък при целочислено делене
PRODUCT - произведение на аргументите
RADIANS - обръща от градуси в радиани
RAND - случайно число>=0 и <1
ROUND - закръглява числото до зададени позиции. Ако те са отрицателни то се закръглява до 10,100
SIGN - знак
SIN - синус
SUM - сума на аргументите
SUMIF - сумира стойностите в клетките на област за сумиране,когато стойноста на съответния ред от област съответства на условие,което трябва да бъде символен ни
TAN - тангенс

Функции за дата и час
DATE – число - дата отговарящо на арументите
DAY - ден от месеца
HOUR - часа
MINUTE - минути
MONTH - месец
NOW - число дата и време за ностоящия момент
SECOND - секунди
TIME - число - време отговарящо на аргументите
TODAY - число дата за настоящия момент
YEAR - година

Статистически функции
AVERAGE - средно аритметична стоийност
AVDEV - срено абсолютно отклонение
CORREL - коефициент на корелация на две величини
CONFIDENCE - доверителен интервал с ниво на доверие100(1-алфа)
MAX - максимална стоиност
MIN - минимална стйност
LARGE - к-тата по големина стойност
SMALL - к-тата най-малка стойност
MEDIAN - медиана

Функции за търсене и адресиране
CHOOSE - връща стойността на зададена с индекс позиция от списъка със стойности
HLOOKUP - търси стойността в първия ред на областта и връща стойността на елемента със същата колона и ред, зададен от индекса.
Ако сортирането е TRUE първият ред трябва да бъде сортиран
LOOKUP - намира стойността в първия вектор и връща стойността на съответния елемент от втория вектор
MATCH - търси стойност в масива чрез операцията за сравнение и връща относителната позиция на намерения елемент.При операциите1
и (1) масивът трябва да е сортиран
VLOOKUP - търси стойността в първата колона на областта и връща стойността на елемента със същия ред и колона, зададена от индекс.
Ако сортирането е TRUE първата колона трябва да бъде сортирана
INDEX - връща стойността на зададената ред и колона в масива

Логически функции
AND - логическо И върху всики аргументи
IF - ако лог.стойност е TRUE връща стойността вярно, в противен слуай-невярно
OR - логическо ИЛИ върху всички аргументи
NOT - логическо отрицание

Информационни функции
ISBLANK-TRUE, ако клетката е празна
ISERR-TRUE, ако стойността е адрес на клетка с грашка, различна от #N/A
ISERROR-TRUE, ако стойността е адрес на клетка с грешка
ISEVEN-TRUE, ако стойността е четна
ISLOGICAL-TRUE, ако стойността е адрес на клетка с логическа стойност
ISNA-TRUE, ако стойността е адрес на клетка с грашка #N/A
ISNONTEXT-TRUE, ако стойността не е текст
ISNUMBER-TRUE, ако стойността е адрес на клетка с ислова стойност
ISODD-TRUE, ако стойността е нечетна
ISREF-TRUE, ако стойността е валиден адрес
ISTEXT-TRUE, ако стойността е текст
N - преобразува в число TRUE=1, FALSE=0 и текст=0
NA - връща винаги #N/A
TYPE - тип на стойността 1-число 2-текст 4-логическа 16-грешка 64-масив

Автоматично запълване

Команда Edit/Fill
Копира съдържанието и форматирането на клетките от единия край на маркираната област в останалата част.
Подкоманди:
Down - копира съдържанието от клетките на горния ред в долните редове
Right - копира съдържанието от клетките на лявата колона в останалото надясно
Up - копира съдържанието от клетките на долния ред в горните редове
Left - копира съдържанието на клетките на дясната колона в останалите наляво
Across Worksheet s -  копира съдържанието на маркираните клетки в същите области на всички останали избрани листове. Отваря се диалог:
All - копира цялото съдържание и форматите на маркираните клетки
Contents - копира се само съдържанието. Форматирането остава непроменено
Formats - копира се само форматирането. Съдържанието остава непроменено
Series - запълва маркираните клетки с една или повече последователности от числа или дати. Съдържанието на първата клетка или клетки във всеки ред или колона се приема за начална стойност на последователността. Отваря се диалог:
Series In - задава се дали последователността е по редове или колони
Type - тип на последователността
Linear - изчислява всяка следваща стойност с прибавяне на стойността от Step Value. Ако е избрана Trend стойността на стъпката се пренебрегва и се изчислява линейна апроксимция.
Growth - изчислява всяка следваща стойност с умножение със стойността от Step Value. Ако е избрана Trend стойността на стъпката се пренебрегва и се изчислява екпоненциална апроксимация
Date - изчислява последователност от дати в зависимост значението на избраната единица
Auto Fill - запълва празните клетки в зависимост от маркираните данни. Пренебрегва стойностите зададени в Step Value иDate Unit.
Date Unit - единица за дати. Определя как ще се увеличава последователността от дати(дни,работни дни, месеци,години)
Step Value-стойност на стъпката
Stop Value - крайна стойност. Ако маркираната област се запълни преди достигането и , то тя спира до тук. Може да се остави празна
Trend - изчислява стойността на стъпката по наличните данни, за да се получи най-добра апроксимация (линейна или експоненциална)
Justify - разделя текста в равномерни редове в област от клетки. Всеки ред запълва колкото може ширината на реда. Всички колони с изключение на най-лявата трябва да са празни        

Автоматично запълване с помоща на мишка

Извршва се като се влачи долния десен ъгъл (Handle) на маркираната област в нужната посока(като при многократно копиране на клетка). С помоща на командата Tools/Options/Custom Lists могат да се създават последователности за запълване.

 

 

Коментара (9)Add Comment
...
написан от Николай , February 23, 2009
браво, все съм се питал защо в страницата на майкрософт не публикуват какво е значението на тези функции??
...
написан от Николина Димитрова , March 17, 2009
Благодаря! Имам проблем с някои от финансовите функции.
...
написан от dido_ivanov , June 14, 2009
INT - най-близкото по-малко цяло число
MOD - остатък при целочислено делене
RAND - случайно число>=0 и
...
написан от Rado Popov , October 14, 2009
Благодаря! Точна и много добра информация.
...
написан от Tanya , February 14, 2010
Bravo na saita!
...
написан от DesetKS , March 22, 2011
Някой знае ли каква е функцията, с която се преминава на изчисление в Гради(геодезия)
...
написан от Биби , March 27, 2011
Браво.Точно това ме интересува.
...
написан от Аделина , July 13, 2015
Здравейте! Някой би ли могъл да ми помогне за следният казус: от една таблица, съдържаща определени данни да се изтеглят в друга таблица тези данни, които отговарят на поне 2 критерия. Например: в едната таблица са дадени в ред 1 : 52 32 156; ред 2: 38 46 120; ред 3: 12 46 25, а в другата таблица на ред 1 е записано: 85 15 .......; ред 2: 52 32 ........; ред 3: 44 14 .........; ред 4: 38 46 ...... и ред 5: 12 46 ...... Идеята е на мястото на точките да се попълнят във втората таблица тези данни, които са срещу първите 2 числа от първата таблица, а за тези, които ги няма да се присвои стойност "0"... Възможно ли е това? Идеята е във втората таблица като резултат да се получи: ред 1: 85 15 0; ред 2: 52 32 156; ред 3: 44 14 0; ред 4: 38 46 120 и ред 5: 12 46 25.
...
написан от bo4il pe6eff , November 04, 2015
mnoo iako mo4meta ms za infoto!

Напиши коментар
smaller | bigger

busy
Последна промяна ( 13 October 2008 )
 
< Предишна   Следваща >